dhemen-nem-solutions-aura-desk-cabecera.jpg

Nem Solutions

Aura,2015年

玻璃与光线


设备控制与跟踪软件专业公司Nem委托我们设计一种工作站,在这个工作站中,能够集中不同的软件模块。我们设想了一个未来的场景,在这里玻璃与光线是主角。这样,我们创造出了一种能够跟踪不同的模块的高度实用与直观的工作环境。

dhemen-nem-solutions-aura-desk-bocetos.jpg

研发过程


dhemen-nem-solutions-aura-desk-video-xl-1.jpg
dhemen-nem-solutions-aura-desk-video-sm-1.jpg

dhemen-nem-solutions-aura-desk-video-sm-2.jpg

dhemen-nem-solutions-aura-desk-video-sm-3.jpg